Témy doktorandského štúdia

Študijný program Biofyzika

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 • Bunkové mechanizmy kardiotoxických účinkov vybraných antipsychotík
  Cellular mechanisms of adverse cardiotoxic effects of selected antipsychotics
  Školiteľ/ka: Mgr. Zuzana Ševčíková Tomášková, PhD.
  Anotácia:
 • Identifikácia chloridového kanálu z mitochondrií srdcového tkaniva
  Identification of chloride channel from cardiac tissue mitochondria
  Školiteľ/ka: Mgr. Zuzana Ševčíková Tomášková, PhD.
  Anotácia:
 • Vplyv prenatálneho stresu na molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v srdci a mozgu
  Effect of prenatal stress on molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in the heart and brain
  Školiteľ/ka: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
  Anotácia:

Študijný program Biochémia

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

 • Aptasenzory na báze kremenných mikrováh na rýchlu a špecifickú detekciu potenciálnych biomarkerov
  Quartz microbalance-based aptasensors for rapid and specific detection of potential biomarkers
  Školiteľ/ka: Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.
  Anotácia:
 • Interakcie medzi neurotrofickými faktormi matky a embrya: implikácia pre neuronálny vývoj
  Interactions between maternal and embryonal neurotrophic factors: implication for neurodevelopment
  Školiteľ/ka: MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
  Anotácia:
 • Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie
  DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance
  Školiteľ/ka: Mgr. Lucia Pavlíková, PhD.
  Anotácia:

Študijný program Biochémia

Prírodovedecká fakulta UK

 • Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach u kvasinky S. cerevisiae
  Sterol metabolism in yeast Saccharomyces cerevisiae under stress conditions
  Školiteľ/ka: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotácia:
 • Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva
  Squalene production in non-conventional yeasts by metabolic engineering methods
  Školiteľ/ka: Mgr. Roman Holič, PhD.
  Anotácia:
 • Štúdium komunikácie medzi mitochondriami a plazmatickou membránou
  Study of the communication between mitochondria and the plasma membrane
  Školiteľ/ka: Mgr. Mária Balážová, PhD.
  Anotácia:
 • Úloha proteínov prenášajúcich lipidy vo fyziológii eukaryotickej bunky
  Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell
  Školiteľ/ka: RNDr. Peter Griač, DrSc.
  Anotácia:

Študijný program Fyziológia živočíchov

Prírodovedecká fakulta UK

 • Behaviorálne a neurobiologické indikátory pozitívneho welfaru hydiny
  Behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare
  Školiteľ/ka: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
  Anotácia:
 • Charakterizácia proteínov pohlavného systému cicavcov, vrátane gamét, v procesoch asociovaných s oplodnením
  Characterization of proteins of the mammalian reproductive system, including gametes, in processes associated with fertilization
  Školiteľ/ka: Ing. Jana Jankovičová, PhD.
  Anotácia:
 • Rastlinné metabolity v liečbe mikrobiálnych infekcií testované na CAM modeli prepelice japonskej
  -
  Školiteľ/ka: Mgr. Mariana Máčajová, PhD.
  Anotácia:
 • Recipročné interakcie medzi monoamínmi a neurotrofickými faktormi v zdravom mozgu a pri poruchách CNS
  Reciprocal interactions between monoamines and neurotrophic factors in a healthy brain and in CNS disorders
  Školiteľ/ka: MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
  Anotácia:

Študijný program Genetika

Prírodovedecká fakulta UK

 • Funkčná charakterizácia nových proteínov potrebných na segregáciu chromozómov
  Functional characterization of new proteins required for meiotic chromosome segregation
  Školiteľ/ka: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotácia:
 • Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách
  Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast
  Školiteľ/ka: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotácia:
 • Ochranná funkcia lipidových partikúl pri toxicite sterolov
  Protective function of lipid particles in connection to sterol lipotoxicity
  Školiteľ/ka: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotácia:
 • Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva
  Squalene production in non-conventional yeasts by metabolic engineering methods
  Školiteľ/ka: Mgr. Roman Holič, PhD.
  Anotácia:
 • Štúdium komunikácie medzi mitochondriami a plazmatickou membránou
  Study of the communication between mitochondria and the plasma membrane
  Školiteľ/ka: Mgr. Mária Balážová, PhD.
  Anotácia:
 • Úloha proteínov prenášajúcich lipidy vo fyziológii eukaryotickej bunky
  Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell
  Školiteľ/ka: RNDr. Peter Griač, DrSc.
  Anotácia:

Študijný program Mikrobiológia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Charakterizácia bakteriálnej mikrobioty kože u koní
  Characterization of bacterial microbiota of the skin in horses
  Školiteľ/ka: MVDr. Viola Strompfová, DrSc.
  Anotácia:
 • Progresívne ekologické a udržateľné prístupy k eradikácii bakteriálnych biofilmov
  Progressive eco-friendly and sustainable approaches to eradication of bacterial biofilms
  Školiteľ/ka: RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD
  Anotácia:

Študijný program Veterinárna morfológia a fyziológia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Využitie netradičných kŕmnych aditív pri ekologickom chove oviec
  Use of non-traditional feed additives in organic sheep farming
  Školiteľ/ka: MVDr. Zora Váradyová, PhD
  Anotácia:

Študijný program Zoológia a fyziológia živočíchov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 • Benefičný vplyv polynenasýtených mastných kyselín na preimplantačný vývin embryí
  Beneficial effect of polyunsaturated fatty acids on preimplantation embryo development
  Školiteľ/ka: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
  Anotácia: