PhD. Topics

PhD. program Biophysics

Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University in Bratislava

 • Cellular mechanisms of adverse cardiotoxic effects of selected antipsychotics
  Bunkové mechanizmy kardiotoxických účinkov vybraných antipsychotík
  Name of the supervisor: Mgr. Zuzana Ševčíková Tomášková, PhD.
  Anotation:
 • Identification of chloride channel from cardiac tissue mitochondria
  Identifikácia chloridového kanálu z mitochondrií srdcového tkaniva
  Name of the supervisor: Mgr. Zuzana Ševčíková Tomášková, PhD.
  Anotation:

PhD. program Biophysics

Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University in Bratislava

 • Effect of prenatal stress on molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in the heart and brain
  Vplyv prenatálneho stresu na molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v srdci a mozgu
  Name of the supervisor: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
  Anotation:

PhD. program Biochemistry

Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava

 • Quartz microbalance-based aptasensors for rapid and specific detection of potential biomarkers
  Aptasenzory na báze kremenných mikrováh na rýchlu a špecifickú detekciu potenciálnych biomarkerov
  Name of the supervisor: Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.
  Anotation:
 • Interactions between maternal and embryonal neurotrophic factors: implication for neurodevelopment
  Interakcie medzi neurotrofickými faktormi matky a embrya: implikácia pre neuronálny vývoj
  Name of the supervisor: MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
  Anotation:
 • DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance
  Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie
  Name of the supervisor: Mgr. Lucia Pavlíková, PhD.
  Anotation:

PhD. program Biochemistry

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

 • Sterol metabolism in yeast Saccharomyces cerevisiae under stress conditions
  Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach u kvasinky S. cerevisiae
  Name of the supervisor: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotation:
 • Squalene production in non-conventional yeasts by metabolic engineering methods
  Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva
  Name of the supervisor: Mgr. Roman Holič, PhD.
  Anotation:
 • Study of the communication between mitochondria and the plasma membrane
  Štúdium komunikácie medzi mitochondriami a plazmatickou membránou
  Name of the supervisor: Mgr. Mária Balážová, PhD.
  Anotation:
 • Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell
  Úloha proteínov prenášajúcich lipidy vo fyziológii eukaryotickej bunky
  Name of the supervisor: RNDr. Peter Griač, DrSc.
  Anotation:

PhD. program Animal physiology

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

 • Behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare
  Behaviorálne a neurobiologické indikátory pozitívneho welfaru hydiny
  Name of the supervisor: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
  Anotation:
 • Characterization of proteins of the mammalian reproductive system, including gametes, in processes associated with fertilization
  Charakterizácia proteínov pohlavného systému cicavcov, vrátane gamét, v procesoch asociovaných s oplodnením
  Name of the supervisor: Ing. Jana Jankovičová, PhD.
  Anotation:

PhD. program Fyziológia živočíchov

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava


 • Rastlinné metabolity v liečbe mikrobiálnych infekcií testované na CAM modeli prepelice japonskej
  Name of the supervisor: Mgr. Mariana Máčajová, PhD.

PhD. program Animal physiology

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

 • Reciprocal interactions between monoamines and neurotrophic factors in a healthy brain and in CNS disorders
  Recipročné interakcie medzi monoamínmi a neurotrofickými faktormi v zdravom mozgu a pri poruchách CNS
  Name of the supervisor: MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
  Anotation:

PhD. program Genetics

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

 • Functional characterization of new proteins required for meiotic chromosome segregation
  Funkčná charakterizácia nových proteínov potrebných na segregáciu chromozómov
  Name of the supervisor: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotation:
 • Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast
  Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách
  Name of the supervisor: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotation:
 • Protective function of lipid particles in connection to sterol lipotoxicity
  Ochranná funkcia lipidových partikúl pri toxicite sterolov
  Name of the supervisor: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
  Anotation:
 • Squalene production in non-conventional yeasts by metabolic engineering methods
  Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva
  Name of the supervisor: Mgr. Roman Holič, PhD.
  Anotation:
 • Study of the communication between mitochondria and the plasma membrane
  Štúdium komunikácie medzi mitochondriami a plazmatickou membránou
  Name of the supervisor: Mgr. Mária Balážová, PhD.
  Anotation:

PhD. program Genetika

Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

 • Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell
  Úloha proteínov prenášajúcich lipidy vo fyziológii eukaryotickej bunky
  Name of the supervisor: RNDr. Peter Griač, DrSc.
  Anotation:

PhD. program Microbiology

University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

 • Characterization of bacterial microbiota of the skin in horses
  Charakterizácia bakteriálnej mikrobioty kože u koní
  Name of the supervisor: MVDr. Viola Strompfová, DrSc.
  Anotation:
 • Progressive eco-friendly and sustainable approaches to eradication of bacterial biofilms
  Progresívne ekologické a udržateľné prístupy k eradikácii bakteriálnych biofilmov
  Name of the supervisor: RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD
  Anotation:

PhD. program Veterinary morphology and physiology

University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

 • Use of non-traditional feed additives in organic sheep farming
  Využitie netradičných kŕmnych aditív pri ekologickom chove oviec
  Name of the supervisor: MVDr. Zora Váradyová, PhD
  Anotation:

PhD. program Zoology and animal physiology

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

 • Beneficial effect of polyunsaturated fatty acids on preimplantation embryo development
  Benefičný vplyv polynenasýtených mastných kyselín na preimplantačný vývin embryí
  Name of the supervisor: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
  Anotation: