Konferencie pre doktorandov

Dni mladých biológov

Centrum biovied SAV v. v. i., Ústav biochémie a genetiky živočíchov organizuje podujatie určené pre doktorandov – špecializované minisympózium „Dni mladých biológov”. Sympózium sa koná s dvojročnou periodicitou a do tejto súťažnej prehliadky prác doktorandov a diplomantov ústavov SAV a vysokých škôl sa môžu zapojiť účastníci v troch tématických sekciách:

 • biochémia a bunková biológia
 • mikrobiológia a biotechnológia
 • fyziológia živočíchov a človeka

Odborná komisia ocení najlepšiu prácu, ktorá je v každej sekcii odmenená sponzormi sympózia.

Prezentované práce budú uverejnené v zborníku s ISBN číslom.

Dôležité dátumy

 • termín registrácie:
 • termín zaslania abstraktov:
 • termín úhrady reg. poplatku – BEZ POPLATKU

Študenti sa už môžu registrovať na: www.dnimladychbiologov.ubgz.sav.sk

Drobnicov memoriál

Drobnicov memoriál je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej, takmer až rodinnej, atmosfére. Toto stretnutie je pomenované na počesť významného slovenského vedca prof. Ľudovíta Drobnicu, ktorý sa na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (teraz FCHPT STU) venoval výskumu účinku izotiokyanátov a a iných SH reagentov. Spoluorganizátorom je Centrum biovied SAV, v. v. i., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky. 13. ročník Drobnicovho memoriálu sa bude konať v dňoch 04. – 06.09.2024 prezenčnou formou v chate Trubárka blízko Trenčína.

Študenti sa už môžu registrovať na: http://dm2024.vedaazivot.sk/

Dôležité dátumy:

 • termín registrácie: 16.08.2024
 • termín zaslania abstraktov: 
 • termín úhrady reg. poplatku:

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu je vedecké podujatie, ktoré každoročne v jeseni organizuje Centrum biovied SAV, v. v. i., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat v spolupráci s UVLF a PF UPJŠ v Košiciach.

Akademik Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá s viacerými inštitúciami v Košiciach.

Cieľom podujatia je poskytnúť košickým doktorandom z biologických vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach prezentácie vlastných výsledkov vedeckého výskumu, v prezentácii výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Súčasťou seminára je Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov. Príspevky sú uverejňované v recenzovanom zborníku.

Dôležité dátumy

 • termín registrácie vo forme návratky: 15. júla 2024
 • termín zaslania príspevku vo forme vedeckej publikácie: 15. septembra 2024
 • termín úhrady reg. poplatku: BEZ POPLATKU

Bližšie informáce: https://ufhz.sav.sk/seminar-doktorandov/aktualny-rocnik/

Kontakt pre bližšie informácie o seminári: seminar.boda@saske.sk