Poskytovanie informácií

Postup poskytovania informácií v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Žiadosť o sprístupnenie informácií podávajte písomne elektronickou poštou na adresu cbv@savba.sk

V žiadosti uveďte adresáta žiadosti, svoje meno, dátum a špecifikujte, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie navrhujete.

Informácie sprístupňujeme spravidla prostredníctvom elektronickej pošty alebo ústne, v zákonom stanovenej lehote a bezplatne (s výnimkou úhrady do výšky materiálnych nákladov spojených s obstaraním alebo odoslaním informácie).