Komisie a výbory

Medzinárodný poradný výbor Centra biovied SAV, v. v. i.

 • prof. Matthias Sipiczki

  University of Debrecen, Maďarsko

 • prof. Adam Cieslak

  Poznan University of Life Sciences, Poľsko

 • prof. Ulrike Stein

  Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine (MDC), Nemecko

 • prof. Peter Jedlička

  Goethe University Frankfurt, Nemecko

 • prof. Jan Vondráček

  Institute of Biophysics of CAS, Česká republika

Hodnotiaca komisia Centra biovied SAV, v. v. i.

 • MVDr. Dušan Fabian, DrSc.

  Predseda

 • RNDr. Jana Antalíková, PhD.
 • RNDr. Viera Boháčová, CSc.
 • RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
 • prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
 • RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
 • Ing. Zdena Sulová, DrSc.
 • Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.

  Člen navrhnutý VR CBv SAV, v. v. i.

Etická komisia Centra biovied SAV, v. v. i.

 • Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (ÚEE BMC SAV, v. v. i.) – ext.

  Predsedníčka

 • doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. (PriF UK) – ext.

  Podpredsedníčka

 • Ing. Lucia Hoppanová, PhD. (ÚMFG CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • Gizela Gajdošíková (ÚMFG CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. (Ústav zoológie SAV) – ext.
 • Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • RNDr. Jana Antalíková, PhD. (ÚBGŽ CBv SAV, v. v. i.) – int.

Etická komisia Centra biovied SAV, v. v. i. v Košiciach

 • MVDr. Ivo Vanický, CSc. (NbÚ BMC SAV v. v. i.) – ext.

  Predseda

 • RNDr. Jaroslav Pavel, PhD. (NbÚ BMC SAV, v. v. i.) – ext.
 • RNDr. Enikö Račeková, CSc. (NbÚ BMC SAV, v. v. i.) – ext.
 • MVDr. Vladimír Baran, CSc. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • RNDr. Štefan Čikoš, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • MVDr. Dušan Fabian, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • MVDr. Zuzana Šefčíková, CSc. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • MVDr. Iveta Plachá, PhD. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • MVDr. Viola Štrompfová, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.
 • MVDr. Zora Váradyová, PhD. (ÚFHZ CBv SAV, v. v. i.) – int.

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat pri Centre biovied SAV, v. v. i.

 • RNDr. Boris Bilčík, PhD.

  Predseda

 • RNDr. Jana Antalíková, PhD.
 • MMedSc Eliyahu Dremencov, PhD.
 • Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
 • Mgr. Katarína Pichová, PhD.

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat pri Centre biovied SAV, v. v. i. v Košiciach

 • MVDr. Zuzana Šefčíková, CSc.

  Predsedníčka

 • MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
 • MVDr. Zora Váradyová, PhD.
 • MVDr. Miroslav Ravasz – veterinárny lekár

Výbor pre biologickú bezpečnosť pri Centre biovied SAV, v. v. i.

 • Mgr. Martin Cagala, PhD. (CBv SAV, v. v. i.)

  Predseda

 • Mgr. Mária Balážová, PhD. (CBv SAV, v. v. i.)
 • RNDr. Zuzana Kozovská, PhD. (BMC SAV, v. v. i.)
 • doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (FCHPT STU)
 • doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. (Prif UK)