O Centre

V súlade so všeobecným trendom integrovať fragmentovaný výskum na Slovensku bolo vytvorené Centrum biovied SAV s cieľom zvýšiť produktivitu zúčastnených ústavov. Vznik Centra biovied SAV je datovaný k 1. januáru 2017. Spočiatku bol tvorený Ústavom biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Oba ústavy podpísali Memorandum o porozumení pre vznik Centra biovied SAV. Hlavnou motiváciou pre túto iniciatívu bolo podporiť horizontálnu integráciu na zdieľanie infraštruktúry a metodológií zavedených v partnerských ústavoch. Dosiahnutím primeranej, dobre manažovateľnej veľkosti by malo centrum naďalej posilniť interdisciplinárny charakter výskumu, zlepšiť jeho efektívnosť a kvalitu, zvýšiť konkurencieschopnosť v rámci Európskeho výskumného priestoru, ako aj úspešnosť žiadostí o medzinárodné výskumné projekty. Predpokladáme tiež, že dôjde k podstatnému zlepšeniu procesov manažmentu a zníženiu administratívnej záťaže vedeckých pracovníkov. Od 1.januára 2018 sa súčasťou Centra bioved SAV stal Ústav fyziológie hospodárskych živočíchov (ÚFHZ SAV) so sídlom v Košiciach. K 1. januáru 2022 sa Centrum biovied SAV pretransformovalo z príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu.

Našimi partnermi sú domáce a zahraničné univerzity a výskumné pracoviská, odborné rezortné organizácie a mimovládne organizácie.