Vedecký seminár Centra biovied SAV v.v.i.

800

V dňoch 24. a 25. 11. 2022 sa v hoteli Družba v Senci uskutočnil Vedecký seminár Centra biovied SAV, v. v. i.  V rámci programu prvého dňa zástupcovia jednotlivých oddelení všetkých troch organizačných zložiek, t.j. Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky a Ústavu biochémie a genetiky živočíchov, prezentovali svoje najvýraznejšie úspechy v období od posledného podobného stretnutia v r. 2019 v Levočskej doline, resp. predstavili svoje plány a vízie na ďalšie obdobie. Druhý deň stretnutia bol venovaný posilneniu možných spoluprác v rámci centra. Zástupcovia projektov, na ktorých sa podieľajú dve organizačné zložky centra, resp. rôzne oddelenia tej istej organizačnej zložky, nám priblížili ambiciózne ciele svojich projektov. V diskusii odzneli námety na perspektívne spolupráce. Počas seminára sa uskutočnilo aj spoločné zasadanie Vedeckej rady centra a vedeckých rád jednotlivých organizačných zložiek. Témou rokovania boli aktuálne otázky vedeckého života na pracoviskách. Večerný voľný čas sme využili na spoločenské aktivity, vzájomné spoznávanie a utuženie dobrých vzťahov v kolektívoch.