SAV ocenila špičkové publikácie aj z Centra biovied SAV

V pondelok, 18.9.2023, členovia predsedníctva SAV odovzdávali autorom a autorkám vedeckých publikácií Ceny Slovenskej akadémie vied za špičkové publikácie SAV. Pre Centrum biovied bol minulý rok publikačne veľmi úspešný, nakoľko medzi 29 ocenenými publikáciami boli až 3 práve z nášho centra.

V kategórii Špičkové časopisecké publikácie ocenenie získali:

  • Ing. Kristína Šimoničová, Ing. Ľuboš Janotka, PhD., Ing. Helena Kavcová, Ing. Zdena Sulová, DrSc., prof. Ing. Albert Breier, DrSc., Mgr. Lucia Messingerová, PhD., DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., za publikáciu „Rôzne mechanizmy rezistencie voči hypometylačným látkam pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie“ publikovanej v Drug Resistance Updates.

V kategórii Nature Index publikácií boli ocenení:

  • RNDr.Lenka Bábelová, PhD., Mgr. Martin Valachovič, PhD., Mgr. Mária Balážová, PhD., Mgr. Paulína Káňovičová, Mgr. Dominika Kubalová z Centra biovied SAV, v. v. i., Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV, v. v. i., za publikáciu „Blokovanie degradácie fosfatidylglycerolu v kvasinkách s poškodeným remodelingom kardiolipínu ponúklo nový vhodný model k štúdiu bunkového fenotypu ochorenia Barthov syndróm“ publikovanú v Journal of Biological Chemistry.
  • MUDr. Daniil Grinchii, PhD., Khoury Talah, Dr. Dekhtiarenko Roman, MSc.  Bervanlou Reyhaneh Nejati, prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., MedSc Eliyahu Dremencov, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., a z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., za publikáciu „Účinok jednorazového a chronického podávania látok, ktoré sa viažu na receptor stopových amínov (TAAR1) na vzrušivosť centrálnych neurónov tvoriacich monoamíny u potkanov za in vivo podmienok“ publikovanej v Molecular Psychiatry.

Ostatné ocenené publikácie, ako aj viac fotografií nájdete na stránke SAV.