SAV ocenila kolektív autorov z nášho ústavu

Kolektív autorov v zložení Ing. Kristína Šimoničová, PhD., Ing. Ľuboš Janotka, PhD., Ing. Helena Kavcová, Ing. Zdena Sulová, DrSc., prof. Ing. Albert Breier, DrSc., Mgr. Lucia Messingerová, PhD. získali ocenie SAV v kategórii Špičkové časopisecké publikácie za publikáciu s názvom Rôzne mechanizmy rezistencie voči hypometylačným látkam pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie publikovanej v Drug Resistance Updates. Prehľadový článok sa zaoberal hypometylačnou liečbou, ktorá je jedinou možnosťou liečby starších pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou, pre ktorých by intenzívna chemoterapia s následnou transplantáciou kostnej drene predstavovala vysokú záťaž. Pacienti však na hypometylačnú liečbu častokrát neodpovedajú hneď od jej začiatku alebo sa voči nej stávajú rezistentnými počas liečby. Ocenená publikácia poskytuje prehľad najnovších poznatkov o mechanizmoch tejto rezistencie so zameraním na jej možné molekulárne príčiny. Poznanie týchto mechanizmov je nutné pre voľbu vhodných liečebných protokolov, ktoré by znižovali negatíva spojené s rezistenciou. Tieto mechanizmy postupne overujeme v rámci nášho výskumu.

Different mechanisms of drug resistance to hypomethylating agents in the treatment of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia