Smutná rozlúčka

V nedeľu 7. marca nás vo veku nedožitých 78 rokov nečakane opustil náš vzácny kolega a priateľ Ing. Michal Simon, DrSc. Ing. Michal Simon, DrSc. sa narodil v r.1943 v Jurovej. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1964) nastúpil na Štátnu plemenársku správu ako učiteľ. V rokoch 1967 až 1971 bol interným ašpirantom na  Ústave fyziológie a genetiky živočíchov ČSAV v  Liběchove, kde po obhájení titulu CSc. pracoval ako vedecký pracovník. V r. 1975 nastúpil na pracovisko Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivanke pri Dunaji, od r. MS1990 Ústav biochémie a gnetiky živočíchov SAV, kde pôsobil aj po jeho začlenení do Centra biovied SAV a presťahovaní na bratislavskú Patrónku až do roku 2019. Vo svojej vedeckej práci sa zameral najmä na štúdium metabolických porúch u hovädzieho dobytka, polymorfizmus hlavného histokompatibilitného systému hovädzieho dobytka (BoLA), asociácie medzi BoLA a chorobami, leukocytové antigény hovädzieho dobytka, prípravu monoklonových protilátok rozpoznávajúcich antigény BoLA a CD molekuly, ako aj genetické mapovanie hospodárskych zvierat. Ing. Simon patril medzi medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti imunogenetiky zvierat, absolvoval študijné pobyty na pracoviskách vo Švajčiarsku a Taliansku. Výrazne sa angažoval aj vo vedecko-organizačnej práci. Viac ako 25 rokov bol vedeckým tajomníkom pracoviska v Ivanke, viedol Oddelenie imunogenetiky, 3 funkčné obdobia bol členom komisie VEGA, bol členom Rady vedcov a Akreditačnej komisie SAV. V rámci pedagogickej činnosti bol úspešným školiteľom viacerých diplomantov a doktorandov. Vychoval dvoch synov a bol milujúcim dedkom dvoch vnúčat. Budeme si ho pamätať nielen ako skvelého kolegu vedca, ale aj ako športovca, nadšeného záhradkára, vinára a kulinára. V našich srdciach ostane pre jeho ľudskosť, ochotu vypočuť, pochopiť a pomôcť, pre jeho nezlomnú vôľu, nevyčerpateľnú energiu a životný elán. Miško, už teraz nám chýbaš. Jana Antalíková