Prof. Lacinová ocenená Medailou SAV

Štyri osobnosti z akademickej pôdy druhého oddelenia akadémie – doc. Zita Izakovičová, prof. Ľubica Lacinová, dr. Eva Varečková a prof. Juraj Koppel – si prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka vyznamenania SAV. Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Po ukončení Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Bratislava (1983) nastúpila Ľubica Lacinová na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Centrum fyziologických vied (CFV) SAV. Po zmenách z roku 1989 využila nové možnosti a absolvovala dva dlhodobé pobyty na University of Pennsylvania vo Filadelfii (1990-1991) a na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove (1993-2001). Mohla sa tam rozvinúť na vedeckú osobnosť, rešpektovanú medzinárodnou komunitou v jej vedeckej oblasti. V roku 2002 sa rozhodla vrátiť do vlasti na svoje pôvodné pracovisko ÚMFG SAV. Pomohla vybudovať moderné laboratórium na monitorovanie elektrických vlastností membránových kanálov. Jej orientácia a erudovanosť v biologických a fyzikálnych vedách jej umožnili interdisciplinárny prístup s prienikom molekulárnej a bunkovej biológie s biofyzikou. Ľubica Lacinová je doposiaľ jediným výskumníkom v SR, v ktorej laboratóriu sa merajú elektrofyziologické vlastnosti geneticky modifikovaných iónových kanálov transfekovaných do živočíšnych buniek. Táto metodológia jej umožnila riešiť vzťahy medzi štruktúrou a funkciou napäťovo závislých vápnikových kanálov Ltypu a T-typu a publikovať viaceré zásadne nové zistenia. Doposiaľ bola zodpovednou riešiteľkou piatich projektov agentúry VEGA a 2 projektov APVV. Vedecká produkcia Ľubice Lacinovej je bohatá, zahŕňa celkovo 77 publikácií, ktoré boli doposiaľ viac ako 1800-krát citované bez autocitácií. Bola aktívna aj pri vzdelávaní nastupujúcej generácie aj vo vedeckomanažérskej oblasti. V období 2013-2017 bola predsedníčkou Snemu SAV. Vo funkčnom období 2017-2021 je zvolenou členkou predsedníctva SAV a členkou VR SAV. Popri mnohých členstvách v rôznych komisiách, radách a iných orgánoch pre decíznu sféru, slovenské univerzity a SAV treba vyzdvihnúť aj jej prácu v redakčných radách prestížnych periodík. Venuje sa aj všeobecne etickým otázkam, úskaliam rodovej rovnosti v modernej spoločnosti a k praktikám pri nakladaní s GMO. Vedecká rada SAV jej udelila Medailu SAV za podporu vedy. Autor: S. Ščepán Foto: Martin Bystriansky Celú tlačovú správu o ostatných ocenených si môžete prečítať na tomto odkaze.