Posledná rozlúčka s doc. Miloslavom Greksákom, CSc.

MGRozlúčka s dobrým človekom je vždy smutná, ale definitívna rozlúčka je ťaživá, trúchlivá, a čo je najsmutnejšie – je nezvratná. Takáto rozlúčka je ešte ťažšia, keď sa lúčime s mimoriadnym človekom. Doc. Miloslav Greksák sa narodil 17. 9. 1936 v Kokave nad Rimavicou. V roku 1951 začal študovať na Strednej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici, ktorá bola liahňou mnohých významných slovenských chemikov. Po skončení priemyslovky študoval na Prírodovedeckej fakulte UK  v Bratislave, odbor chémia, špecializácia organická chémia. Po ukončení štúdia pôsobil na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK ako asistent.  Tu sa začala jeho vedecko-pedagogická činnosť, ktorej zostal verný po celý zbytok života, aj keď  na rôznych pracoviskách. Nanešťastie jeho úspešne započatá vedecko-pedagogická činnosť bola v normalizačných rokoch násilne prerušená a musel zanechať to, čo mal tak rád – prácu so študentmi. Jeho pedagogické majstrovstvo bolo medzi študentami vysoko hodnotené. Študenti ho poznali ako prísneho, zásadového človeka a mali pred ním absolútny rešpekt. Vyplývalo to z jeho náročnosti a maximálnej férovosti voči nim. Vždy povzbudil, ale v prípade potreby aj pokarhal. Proste cit pre pedagogickú činnosť  mal v sebe hlboko zakorenený. Pod vedením profesora Kováča začal na Katedre biochémie študovať problémy biogenézy mitochondrií. Jeho tvorivosť a kritické myslenie dokazujú dosiahnuté výsledky, ktoré boli predmetom viacetých excelentných publikácii v popredných vedeckých periodikách. Absolvoval tiež ročný  pobytov v Japonsku, kde sa zaoberal vypracovaním modelu biogenézy mitochondrií v rastlinných pletivách. Pri svojom pobyte v Holadsku prispel k objasneniu funkcie fosforylačného potenciáluv regulácii ketogenézy v pečeni. Výsledky týchto pobytov boli tiež predmetom viacerých pozoruhodných publikácií. V porevolučných rokoch sa za jeho vedenia podarilo pretransformovať detašované pracovisko Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivanke pri Dunaji na Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, ktorý sa stal dobre fungujúcim akademickým ústavom a ktorý pod jeho vedením (1990-2002) dosiahol významné vedecké úspechy a ocenenia. Okrem vedecko-pedagogickej práce sa doc. Greksák výrazne podieľal na organizovaní vedeckého života na Slovensku. Pôsobil ako vedecký sekretár Slovenskej biochemickej spoločnosti a tiež v mnohých komisiách, radách a iných inštitúciách, kde bola jeho činnosť vysoko rešpektovaná. Bohatá a  sústredená vedecko pedagogická činnosť mu nebránila v tom, aby si našiel čas na  organizáciu rôznych podujatí spojených s kultúrou a umením. Pôsobil ako predseda a aktívny člen slovenskej pobočky Spoločnosti pre vedu a umenia vo Washingtone. Jeho bohatá spoločensko-kultúrna činnosť odrážala jeho spoločenskú angažovanosť. Bol vynikajúcim spoločníkom s darom rozdávať radosť a potešenie. Bol výborným kuchárom, spevákom a recitátorom. Bol otcom dcéry a syna a dedkom dvoch vnučiek. V mene svojom, ale aj v  mene kolegov a priateľov musím so slzami v očiach povedať: Milko –priateľ  a kolega –  budeš nám chýbať. Česť Tvojej pamiatke. Za kolektív Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Peter Šmigáň