Najvýznamnejší výsledok ÚMFG SAV r. 2018 v oblasti základného výskumu

VR CBv SAV vyhodnotila ako 1. najvýznamnejší výsledok r. 2018 v oblasti základného výskumu prácu autorov J. Kralovičová a I. Ševčíková:

„Narušená aktivácia 3′ zostrihových miest vplyvom vrodených mutácií RRM motívu PUF60 zostrihového faktora“

Eukaryotické gény obsahujú intróny, ktoré musia byť odstránené z prekurzora mediátorovej RNA pomocou veľkého a vysoko dynamického komplexu-spliceozómu. Spliceozóm je formovaný na každom intróne, zahŕňa U1, U2 a U4/5/6 malé jadrové ribonukleoproteíny a množstvo ďalších proteínov. Kritickým krokom formovania zostrihového aparátu je interakcia U1 s 5′ zostrihovým miestom a U2 s bodom vetvenia, ktorému pomáha U2 pomocný factor (U2AF) viažuci sa na 3′ zostrihové miesto (3′ss). PUF60 je jedným zo zostrihových faktov, ktoré sú homológne s U2AF. Molekula PUF60 obsahuje dva motívy rozpoznávajúce RNA (RRM) a v spolupráci s U2AF uľahčuje asociáciu U2 s primárnym transkriptom. Deficiencia PUF60 (PD) je asociovaná s oneskoreným vývinom, mentálnym postihnutím a poruchami funkcie obličiek, miechy a srdca, no patogenéza ochorenia nie je doposiaľ objasnená. Použitím RNA NGS sme identifikovali a charakterizovali gény/exóny regulované PUF60 proteínom, ktorý pôsobí prevažne ako ich aktivátor. Použitím ko-transfekcie zostrihových minigénov s PUF60 konštruktami, sme sledovali funkčné dôsledky PUF60 mutácii asociovaných s PD. Zistili sme, že mutácie postihujú selekciu kompetujúcich 3′ zostrihových miest regulovaných PUF60, a že heterogenita zárodočných mutácií lokalizovaných v rovnakej PUF60 RRM môže zvyšovať fenotypovú variabilitu na úrovni selekcie zostrihových miest.

Projekt: VEGA 2/0057/18

Výstup: KRÁLOVIČOVÁ, Jana ŠEVČÍKOVÁ, Ivana – STEJSKALOVÁ, Eva – OBUCA, Mina – HILLER, Michael – STANĚK, David – VOŘECHOVSKÝ, Igor. PUF60-activated exons uncover altered 3 ‚; splice-site selection by germline missense mutations in a single RRM. In Nucleic acids research, 2018, vol. 46, no. 12, p. 6166-6187. (11.561 – IF2017). ISSN 0305-1048.