Najvýznamnejší výsledok ÚMFG SAV r. 2018 v aplikačnej oblasti

VR CBv SAV vyhodnotila ako 3. najvýznamnejší výsledok r. 2018 v aplikačnej oblasti prácu autorov V. Boháčová, M. Šereš, L. Pavlíková, S. Kontár, M. Cagala, Z. Sulová, A. Breier:

„Výskum možností efektívne chemoterapeuticky zasiahnuť leukemické bunky s rozvinutou viacliekovou rezistenciou založenou na efluxnej aktivite P-gp“

Dokázali sme, že triorganocínové deriváty, známe ako xenobiotické ligandy RXR nukleárnych receptorov, v submikromolárnych koncentráciách indukujú apotózu L1210 buniek nezávisle od expresie P-gp. Význam tohto výsledku je možné podčiarknuť faktom, že v aplikovanom a translačnom výskume spojenom s racionálnym vývojom protirakovinných liečiv narastá záujem o také, ktoré nedokážu z buniek eliminovať proteíny spojené s viacliekovou rezistenciou. Zdá sa, že takýmito látkami by mohli byť aj stanany (organocínové deriváty), nakoľko vykazujú výraznejší účinok na neoplasticky transformované ako na normálne bunky. V bunkách s zvýšenou expresiou P-gp je ťažko použivať analytické metódy založené na meraní retencie a špecifickej fluorescencie intracelulárnych indikátorov nakoľko sú tieto často substrátmi P-gp. Takáto je aj situácia pri meraní mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1. Preto sme vypracovali rýchlu metódu založenú na špecifickej inhibícii P-gp s tariquidarom, ktorá umožňuje detekciu mitochondriálneho membránového potenciálu aj v bunkách s vysokým obsahom P-gp. Táto metóda si môže nájsť uplatnenie v aplikovanom výskume spojenom s rýchlou detekciou mitochondriálneho poškodenia cytotoxickými látkami aj u neoplastických buniek s rozvinutou viacliekovou rezistenciou sprostredkovanou efluxnou aktivitou P-gp.

Projekty: APVV-14-0334, 15-0303, 15-0372, 15-0641, VEGA 2/0028/15, 2/0156/16, 2/0122/17, ITMS 26240220071, ITMS 26230120006.

Výstupy: BOHÁČOVÁ, Viera – ŠEREŠ, Mário – PAVLÍKOVÁ, Lucia – KONTÁR, Szilvia – CAGALA, Martin – BOBÁĽ, Pavel – OTEVŘEL, Jan – BRTKO, Július – SULOVÁ, Zdena – BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, iss. 5, art. no. 1053. (3.098 -IF2017). ISSN 1420-3049. ELEFANTOVÁ, Katarína – LAKATOŠ, Boris – KUBÍČKOVÁ, Jana – SULOVÁ, Zdena – BREIER,Albert. Detection of the Mitochondrial Membrane Potential by the Cationic Dye JC-1 in L1210 Cells with Massive Overexpression of the Plasma Membrane ABCB1 Drug Transporter. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, art. no. 1985. (3.687 – IF2017). ISSN 1422-0067.