Memorandum o spolupráci

Dlhoročná spolupráca medzi našim ústavom a Fakultou veterinárneho lekárstva a vedy o zvieratách Poznaňskej univerzity v Poľsku vyústila v novembri 2019 do podpísania Memoranda o porozumení a spolupráci podporujúce výskum fyziológie tráviaceho traktu prežúvavcov podpísaného dekanom fakulty prof. Dr hab. Piotrom Ślósarzom a prof. MVDr. Štefanom Faixom, DrSc., vedúcim Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košiciach. Stretnutie v Košiciach sa nieslo v srdečnom a priateľskom duchu za spoluúčasti prodekanky Prof. Dr. Malgorzaty Szumacher-Strabel a prodekana MVDr. Jana Wlodareka PhD z Fakulty veterinárneho lekárstva a vedy o zvieratách Poznaňskej univerzity, prof. Dr. Adama Cieslaka z Oddelenia výživy zvierat Poznaňskej Univerzity, MVDr. Macieja Gogulskeho, riaditeľa Univerzitného centra veterinárnej medicíny Poznaňskej univerzity, MVDr. Dušana Fabiana, DrSc., zástupcu vedúceho Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košiciach, MVDr. Zory Váradyovej, PhD. z Oddelenia fyziológie tráviaceho traktu ÚFHZ a doc. MVDr. Mariánom Váradym, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV. Doterajšia spolupráca sa premietla v desiatke spoločných vedeckých publikácií a výmeny pracovníkov na obidvoch stranách. Pracovníci z poľskej strany absolvovali trikrát trojmesačné pracovné pobyty v Košiciach. Zároveň pracovníci z nášho ústavu absolvovali štyrikrát jednomesačné pracovné pobyty v Poznani. Cieľom Memoranda je prehĺbiť a zefektívniť vedeckú, výskumnú a akademickú spoluprácu, ktorá bude pozostávať z vykonávania spoločného výskumu, organizácie dvojstranných seminárov, výmeny odborných znalostí medzi výskumníkmi, publikovaním spoločných výsledkov výskumu v časopisoch a z výmeny výskumných pracovníkov, hlavne doktorandov a post-doktorandov.