[MEDZINARODNÝ DEŇ VTÁCTVA]

Medzinárodný deň vtáctva, ktorý sa oslavuje 1. apríla, má hlboké korene v histórii ochrany prírody. Tento deň bol zvolený na počesť podpisu medzinárodnej Konvencie o ochrane užitočného vtáctva v roku 1906 a odvtedy slúži ako pripomienka dôležitosti vtáctva pre naše ekosystémy a potreby ich ochrany.

V rámci Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV sú vtáky využívané ako modelové organizmy vo viacerých oblastiach výskumu. Pracujeme predovšetkým so 4 druhmi – prepelicou japonskou, zebričkou červenozobou, pestúnkou japonskou a kurou domácou.

Laboratórium aviárnej embryológie používa chorioalantickú membránu (hlavný dýchací orgán vtáčieho embrya) ako model na štúdium angiogenézy, nádorových ochorení, fotodynamickej diagnostiky a terapie, ako aj vývoj nových biofotonických techník.

V Laboratóriu neurobiológie sa zaoberáme štúdiom neurobiologických základov správania vtákov, pričom ako model využívame spevavce. Naše výskumné aktivity kombinujú behaviorálne, anatomické a molekulárno-biologické prístupy, ale aj neinvazívne zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie.

Laboratórium správania a welfaru hydiny sa zaoberá abnormálnymi formami správania hydiny, ako je stereotypné správanie u rodičov brojlerov alebo ozobávanie peria u nosníc. Súčasný výskum nášho laboratória sa orientuje predovšetkým na oblasť kognície a emócií hydiny. Emócie totiž ovplyvňujú kognitívny výkon, čo je možné využiť v testoch indikujúcich úroveň welfaru. V súčasnosti sa zameriavame na identifikáciu ukazovateľov pozitívneho welfaru v rámci konzorcií niekoľkých medzinárodných projektov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva si uvedomujeme dôležitosť našej práce a zaväzujeme sa pokračovať v našom úsilí o ochranu a výskum vtáčej fauny, ako aj zlepšenie kvality života vtákov chovaných v zajatí.

Photocredit: Boris Bilčík, Ľubica Niederová-Kubíková