FENS Regional Meeting 2023

V dňoch 3.5.2023 až 5.5.2023 sa v kongresovom centre Hotela Salgados Palace v Algarve v Portugalsku konala konferencia FENS Regional Meeting 2023 (FRM 2023). Cieľom tohto sympózia bolo priniesť najnovšie poznatky z rôznych oblastí neurovedy a spájať vedcov z celého sveta. Z nášho ústavu sa na konferencii aktívne zúčastnili aj naše kolegyne, ktoré prezentovali svoje výskumné práce vo forme posterov. RNDr. Katarína Ondáčová, PhD. predstavila poster s názvom „Animal model of depression – changes in calcium handling in offspring hippocampi„. Doktorandka Ing. Alžbeta Idunková prezentovala poster „Impact of maternal depression and its treatment by mirtazapine on the hippocampal excitability in offspring„. Zaujímavé prednášky sa týkali napríklad tém o vplyve závislosti na návykových látkach, ako je kokain a nikotín, na behaviorálne aspekty testovaných zvierat. Diskutovalo sa aj o poškodení centrálneho nervového systému, najmä miechy, a možnostiach obnovy z týchto poškodení, pričom sa preskúmavala úloha astrocytov v procese obnovy. Podnetné boli prednášky zamerané na mitochondrie a ich úlohe v sociálnom správaní zvierat a súvislosti s mierou motivácie v prípadoch depresie. Účasť na konferencii FENS Regional Meeting 2023 priniesla našim kolegyniam cenné poznatky, inšpiráciu a príležitosť na rozšírenie ich odborných horizontov. Tešíme sa na to, ako tieto nové informácie a skúsenosti prinesú ovocie v ich budúcom výskume a praxi.