Doktogranty 2022 aj pre našich doktorandov

Tešíme sa, že medzi úspešnými uchádzačmi 3. výzvy Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) je aj 6 doktorandov Centra biovied.

DoktoGrant je aktivitou Slovenskej akadémie vied so zámerom podporiť vedecké projekty študentov doktorandského štúdia realizovaného v organizáciách SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.

Za Centrum biovied SAV vo výzve uspeli:

Všetkým gratulujeme a želáme veľa úspechov pri realizácii projektov!