[CBv SAV] Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Pravidelne publikovaná Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023 je už dostupná na našom webe.


Tento rok z nej vyberáme tieto body:

  • Nový riaditeľ Centra biovied SAV, v. v. i.: S účinnosťou od 1.7.2023 vymenovalo Predsedníctvo SAV do funkcie riaditeľa CBv SAV, v. v. i. MVDr. Dušana Fabiana, DrSc., ktorý vystriedal Ing. Zdenu Sulovú, DrSc.
  • Aktívna účasť na projektoch VEGA a APVV: Centrum sa aktívne zapojilo do riešenia 26 projektov APVV a 32 projektov VEGA.
  • Plán obnovy a odolnosti SR: Centrum získalo financovanie na 3 individuálne projekty v rámci výzvy Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1).
  • Schéma DoktoGrant: V rámci výzvy 5. ročníka programu Granty pre doktorandov SAV budú financované tri Doktogranty mladých vedeckých pracovníčok z ÚBGŽ CBv SAV, v v. i., jeden Doktogrant doktorandky z ÚMFG CBv SAV, v v. i. a 3 DoktoGranty doktorandiek z ÚFHZ CBv SAV, v v. i.
  • Pedagogická činnosť: Naši kolegovia venovali dokopy 350 hodín pedagogickej činnosti.
  • Vedecké publikácie: Pracovníci publikovali 46 vedeckých prác registrovaných v Current Contents Connect a 9 vedeckých prác registrovaných vo Web of Science Core Collection alebo Scopus.
  • Ocenenie SAV: Predsedníctvo SAV udelilo ceny kategóriách Špičkové časopisecké publikácie alebo Publikácie zaradené do databázy Nature index autorom troch vedeckých publikácií.
  • Účasť na medzinárodných konferenciách: Pracovníci Centra biovied SAV, v. v. i. aktívne reprezentovali svoj výskum na národných a medzinárodných konferenciách, pričom celkovo 7 prednášok bolo vyžiadaných.
  • Prihlásený vynález: Kmene kyslomliečnych baktérií Lactococcus lactis subsp. lactis MK1/3, Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1, použitie uvedených kmeňov. Spôsob výroby fermentovaného kozieho mlieka, výrobok vyrobený týmto spôsobom.
  • Popularizačné aktivity: Centrum biovied SAV, v. v. i. organizovalo a podieľalo sa na viacerých popularizačných aktivitách pre žiakov a študentov základných a stredných škôl: „Vedecký kemp CBv“, Malá projektová schéma „Zázračný svet buniek“, „Dni otvorených myslí na Centre biovied“, Víkend so SAV, Noc výskumníkov.