Významné vedecké výsledky 2021

Utlmenie expresie veľkého množstva génov vyžaduje súhru medzi dráhou homologickej rekombinácie a histón šaperónom HIRA

Silvia Bágeľová Poláková, Alexandra Piteľová, Ivana Mišová, Karolína Pichlerová, Zsigmónd Benkő

V priebehu evolúcie si eukaryoty vyvinuli dve dráhy zodpovedné za opravu dvojvláknových zlomov počas mitotického delenia buniek: spájanie nehomologických koncov a homologickú rekombináciu (HR). Náš najnovší výskum ukázal, že u kvasiniek S. pombe s deléciou génov HR dochádza k zvýšeniu expresie viac ako 500 lokusov, najmä v oblasti subtelomér, antisense transkriptov a LTR retrotranspozónov, ktoré predstavujú v genóme tzv. mobilné repetitívne elementy. Porovnanie expresných profilov ukázalo, že proteíny HR potláčajú expresiu rovnakých génov ako histón šaperónový komplex HIRA. Zaujímavé je, že neprítomnosť proteínov HR dokáže obnoviť správnu hladinu expresie v oblasti centromér, ktorá je zmenená u HIRA mutantov. V tejto publikácii sme prvýkrát priniesli dôkaz o prepojení medzi dráhou homologickej rekombinácie a histón šaperónovým komplexom HIRA, ktorý bol donedávna spájaný prevažne s ukladaním nukleozómov po transkripcii alebo s utlmovaním aktivity retrotranspozónov.

Model utlmovania génovej expresie v ťažko replikovateľných oblastiach genómu, ako sú aj LTR elementy. Takéto oblasti v bunkách štandardného typu spôsobujú počas replikácie zastavenie alebo kolaps replikačnej vidlice, čo je sprevádzané tvorbou jednovláknových a dvojvláknových zlomov DNA. Následne proteíny HR, v spolupráci s HIRA komplexom obnovia v týchto oblastiach chromatínovú štruktúru, čo vedie k utlmeniu expresie.

MIŠOVÁ, Ivana*PITEĽOVÁ, Alexandra* – BUDIŠ, J. – GAZDARICA, Juraj – SEDLÁČKOVÁ, Tatiana – JORDAKOVÁ, Anna – BENKŐ, Zsigmónd – SMONDRKOVÁ, M. – MAYEROVÁ, Nina PICHLEROVÁ, K. – STRIEŠKOVÁ, Lucia – PREVOROVSKY, Martin – GREGAN, Juraj – ČIPÁK, Ľuboš – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia**. Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. In Nucleic acids research, 2021, vol. 49, no. 4, p. 1914-1934. (2020: 16.971 – IF, Q1 – JCR, 9.008 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048.


Niektoré špecifické zmeny v leukemických bunkách spojené s nástupom liekovej rezistencie

Albert Breier, Viera Boháčová, Ivana Borovská, Ľuboš Janotka, Helena Kavcová, Zuzana Kočibálová, Tomáš Kyca, Lucia Messingerová, Lucia Pavlíková, Alexandra Poturnayová, Zdena Sulová, Mário Šereš, Kristína Šimoničová

Dokázali sme, že v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie je expresia liekového transportéra P-glykoproteínu (P-gp) spojená so znížením expresie latrofilínu 1. Latrofilín 1, ktorý sa nachádza v plazmatickej membráne leukemických myeloidných blastov reguluje expresiu a secernáciu Tim-3 a galektínu-9, ktoré umožňujú leukemickým bunkám vyhnúť sa eliminácii imunitným systémom. Ako prví sme identifikovali všetkých 8 doteraz len predpovedaných zostrihových variantov Galektínu 9 na mRNA a proteínovej úrovni. Pacienti so závažnou ťažko liečiteľnou akútnou myeloidnou leukémiou sú liečení DNA-demetylačnými liekmi 5-azacytidínom (AZA) a 2-deoxy-5-azacytidínom (DAC). V niektorých prípadoch sú leukemické bunky rezistentné na túto liečbu. Vytvorili sme bunkové varianty MOLM-13 buniek rezistentné buď na AZA alebo DAC, u ktorých nebola pozorovaná krížová rezistencia a ani neexprimovali zvýšené množstvá typických liekových transportérov z ABC rodiny. Obe liečivá sú v bunkách aktivované postupnou fosforyláciou na príslušné nukleotidtrifosfáty. Zmeny v procese tejto aktivácie môžu spôsobovať zníženú odpoveď buniek na AZA a DAC. Inhibítor proteazómu bortezomib, je schválený na liečbu závažných prípadov mnohopočetného myelómu. Táto látka zablokovaním proteozomálnej degradácie zle zložených proteínov vedie k ich hromadeniu, následnému stresu endoplazmatického retikula (SER) a programovanej smrti nádorových myeloidných blastov. Hoci liekový transportér P-gp netransportuje bortezomib, bunky exprimujúce P-gp reagujú inak na bortezomib ako P-gp-negatívne bunky. Je to spôsobené zvýšenou expresiu BiP teda proteínu regulujúceho SER a molekulárneho šaperónu HSP90 α alebo β. Zmenené hladiny týchto proteínov sú sprevádzané zmenami v expresii regulátora bunkového cyklu a apoptózy p53, inhibítorov cyklíndependentných kináz p15, p21, p27 a cyklínov A1, B1, D1 a E1. Všetky tieto výsledky poukazujú na komplexnosť dejov prebiehajúcich pri vývoji liekovej rezistencie v leukemických bunkách.

JANOTKA, ĽubošMESSINGEROVÁ, Lucia**ŠIMONIČOVÁ, KristínaKAVCOVÁ, Helena – ELEFANTOVÁ, Katarína – SULOVÁ, Zdena**BREIER, Albert**. Changes in Apoptotic Pathways in MOLM-13 Cell Lines after Induction of Resistance to Hypomethylating Agents. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 4, art. no. 2076. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067.

KYCA, TomášPAVLÍKOVÁ, LuciaBOHÁČOVÁ, Viera – MIŠÁK, Anton – POTURNAYOVÁ, AlexandraBREIER, Albert**SULOVÁ, Zdena**ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067.

KOČIBÁLOVÁ, Zuzana – GUZYOVÁ, Martina – BOROVSKÁ, IvanaMESSINGEROVÁ, Lucia – COPÁKOVÁ, Lucia – SULOVÁ, Zdena** – BREIER, Albert**. Development of Multidrug Resistance in Acute Myeloid Leukemia Is Associated with Alterations of the LPHN1/GAL-9/TIM-3 Signaling Pathway. In Cancers, 2021, vol. 13, no. 14, art. no. 3629. (2020: 6.639 – IF, Q1 – JCR, 1.818 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-6694.


Mŕtve bunky v myšacích embryách sú eliminované susednými bunkami, ktoré vykonávajú funkciu neprofesionálnych fagocytov

Jozef Pisko, Alexandra Špirková, Štefan Čikoš, Veronika Kovaříková, Zuzana Šefčíková, Dušan Fabian

Cieľom štúdie bolo rozšíriť poznatky o fyziologických zákonitostiach vývinu embrya počas obdobia od jeho vzniku po jeho zahniezdenie do maternice. Je známe, že embryo v tomto období citlivo reaguje na zmeny v materskom prostredí (civilizačné ochorenia, nesprávne životospráva a i.), čo vedie k častejšiemu výskytu porúch vývinu. Vzniknuté poruchy rieši embryo rôznymi autoreparačnými mechanizmami, ako je napríklad apoptóza (likvidácia poškodených buniek aktivovaním genetického programu bunkovej smrti). Nevyriešenou otázkou ostáva, aký je osud týchto mŕtvych buniek. Výsledky experimentov na myšacích blastocystách ukázali, že menšia časť mŕtvych buniek je vylúčená do dutín embrya (do 10%), no väčšina je eliminovaná susednými bunkami prostredníctvom fagocytózy. Dokázali sme, že mŕtve embryonálne bunky vykazujú povrchové markery, ktoré sú potrebné pre ich rozoznanie neprofesionálnymi fagocytmi, a že nízkodeferencované bunky oboch základných bunkových línií pred-implantačného embrya sú schopné fagocytovať a rozkladať mŕtve bunky. Popísali sme aj niektoré aspekty molekulárneho mechanizmu embryonálnej fagocytózy, čím sme získali poznatky o kľúčových, evolučne zakonzervovaných charakteristikách procesu.

PISKO, JozefŠPIRKOVÁ, AlexandraČIKOŠ, Štefan – OLEXIKOVÁ, Lucia – KOVAŘÍKOVÁ, VeronikaŠEFČÍKOVÁ, ZuzanaFABIAN, Dušan**. Apoptotic cells in mouse blastocysts are eliminated by neighbouring blastomeres. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 9228. (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR, 1.240 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.


Tradičný slovenský ovčí hrudkový syr, zdroj prospešného kmeňa z druhu Enterococcus durans

Andrea Lauková, Martin Tomáška, Vladimír Kmeť, Viola Strompfová, Monika Pogány Simonová, Emília Dvorožňáková

Enterokoky patria ku komunite kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií, ktoré predstavujú kontroverznú skupinu. Síce sú to baktérie bežne sa nachádzajúce v mliekarenských produktoch, no mnohé druhy či kmene enterokokov sa stávajú čoraz viac odolnými (rezistentnými) na antibiotiká a taktiež sú u nich často detegované gény faktorov virulencie, čo môže viesť ku zdravotným problémom medzi konzumentami týchto produktov. Preto je potrebné poznať či vylúčiť apatogenitu/neškodnosť detegovaných druhov a kmeňov enterokokov alebo naopak poznať ich prospešné vlastnosti, a to najmä v potravinových komoditách, ktoré sú preferované ako tzv. zdravé potraviny, medzi ktoré pre svoje známe vlastnosti patrí aj surové kozie mlieko či tradičný slovenský ovčí hrudkový syr. V prípade patogenity enterokokov je zase dôležité nájsť účinný spôsob ich zneškodnenia, aký predstavujú napr. antimikrobiálne, nereziduálne substancie bielkovinovej povahy tzv. bakteriocíny a v rámci nich enterocíny. Slovenský ovčí hrudkový syr sa vyrába z nepasterizovaného ovčieho mlieka bez štartovacej kultúry. Keďže je to produkt, ktorý sa vyrába tradičným spôsobom a je manuálne formovaný do požadovaného tvaru bol v rámci EU zaradený medzi tzv. TSG produkty z anglického „traditional speciality guaranteed“ teda zaručená/garantovaná tradičná špecialita. Doposiaľ existujú len veľmi limitované štúdie o individuálnej mikrobiote v ovčom hrudkovom syre. Detegovaný kmeň E. durans ED26E/7 (identifikácia MALDI-TOF hmotnostnou spektrometriou) je nehemolytický kmeň, bez výskytu génov faktorov virulencie (želatináza, hyaluronidáza alebo IS 16 element), citlivý ku komerčne využívaným antibiotikám. Tento kmeň produkuje prospešný enzým laktáza (βgalaktozidáza), ktorý sa využíva pri výrobe mliekarenských produktov pre laktózo-intolerantých ľudí a taktiež produkuje antimikrobiálne pôsobiacu bakteriocínovú substanciu s inhibičnou aktivitou hlavne proti Gram-pozitívnej mikrobiote s aktivitou až do 102 400 AU/mL (vrátane kmeňa Staphylococcus aureus SA5 a listérií). Naviac, rast 16 z 22 rôznych stafylokokov bol inhibovaný a ako aj rast 36 kmeňov enterokokov z 51 testovaných. ED26E/7 je kmeň apatogénny; nespôsoboval mortalitu v pokuse na myškách Balb/c. Kmeň E. durans ED26E/7 ako aj kmeň EM 2/2 (zo surového kozieho mlieka) predstavujú (po ďalších technologických testoch) prospešné aditívne baktérie pre mliekarenské využitie.

LAUKOVÁ, Andrea** – TOMÁŠKA, Martin – KMEŤ, VladimírSTROMPFOVÁ, ViolaPOGÁNY SIMONOVÁ, Monika – DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Slovak Local Ewe‘;s Milk Lump Cheese, a Source of Beneficial Enterococcus durans Strain. In Foods, 2021, vol. 10, no., art. no. 3091. (2020: 4.350 – IF, Q2 – JCR, 0.774 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 2304-8158.

LAUKOVÁ, Andrea**FOCKOVÁ, ValentínaPOGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterococcal Species Associated with Slovak Raw Goat Milk, Their Safety and Susceptibility to Lantibiotics and Durancin ED26E/7. In Processes, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 681. (2020: 2.847 – IF, Q3 – JCR, 0.414 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2227-9717.


Štúdium použitia polymérnych nanočastíc ako transportného systému pri fotodynamickej diagnostike a terapii ochorení na modeli chorioalantoickej membrány

Boris Bilčík, Ivan Čavarga, Barbora Kundeková, Mariana Máčajová, Majlinda Meta

Pre diagnostiku a terapiu nádorových ochorení sa javí ako sľubná fotodynamická metóda. Látky citlivé na svetlo – fotosenzibilizátory (PS), sú podávané do organizmu, kde sú vychytávané primárne postihnutým tkanivom. Po ožiarení tkaniva PS emituje fluorescenciu, čím napomáha pri lokalizácií postihnutého tkaniva. Pri terapii po aktivácii svetlom vysokej intenzity PS vytvára v tkanive reaktívne formy kyslíka, ktoré vedú k bunkovej smrti a deštrukcii patologického tkaniva. Fotosenzibilizátory sú však malé molekuly, ktoré krátko cirkulujú v krvnom riečisku. Profil uvoľňovania liečiva zlepšuje použitie transportných systémov, ktorých vlastnosti sme sledovali na modeli chorioalantoickej membrány vtáčieho embrya (CAM). Jednou zo študovaných látok boli gradientové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínu) s vloženou hydrofóbnou molekulou hypericínu. Sledovali sme ich biodistribúciu, uvoľňovanie a fototoxicitu in vitro a in vivo v CAM. Naše experimenty ukázali sľubný potenciál polymérnych nanočastíc na dodávanie liečiv, sekvenčné uvoľňovanie liečiv, fotodiagnostiku a fotodynamické liečebné prístupy.

KUNDEKOVÁ, Barbora**MÁČAJOVÁ, MarianaMETA, MajlindaČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Chorioallantoic Membrane Models of Various Avian Species Differences and Applications. In Biology-Basel, 2021, vol. 10, no. 4, art. no. 301. (2020: 5.079 – IF, Q1 – JCR, 1.731 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-7737.

HUNTOŠOVÁ, Veronika** – DATTA, Shubhashis* – LENKAVSKÁ, Lenka – MÁČAJOVÁ, MarianaBILČÍK, BorisKUNDEKOVÁ, BarboraČAVARGA, Ivan – KRONEK, Juraj – JUTKOVÁ, Annamária – MIŠKOVSKÝ, Pavol – JANCURA, Daniel. Alkyl chain length in poly(2-oxazoline)-based amphiphilic gradient copolymers regulates the delivery of hydrophobic molecules: A case of the biodistribution and the photodynamic activity of the photosensitizer hypericin. In Biomacromolecules, 2021, vol. 22, no. 10, p. 4199-4216. (2020: 6.988 – IF, Q1 – JCR, 1.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1525-7797.

BEŇOVÁ, Eva – HORNEBECQ, Virginie** – ZELEŇÁK, Vladimír** – HUNTOŠOVÁ, Veronika – ALMÁŠI, Miroslav – MÁČAJOVÁ, Mariana – BERGÉ-LEFRANC, David. pH-responsive mesoporous silica drug delivery system, its biocompatibility and co-adsorption/co-release of 5-Fluorouracil and Naproxen. In Applied Surface Science, 2021, vol. 561, art. no. 150001. (2020: 6.707 – IF, Q1 – JCR, 1.295 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332.


Skúmanie tiadiazínového derivátu L -17 s predpokladanými neuro- a kardioprotektívnymi a antidepresívnymi účinkami in silico, ex vivo a in vivo

Eliyahu Dremencov, Daniil Grinchii, Ruslan Paliokha

Depresia, ktorá je spojená s celkovo zlým zdravotným stavom, ako je depresia po mozgovej príhode alebo po infarkte myokardu, je tiež charakterizovaná rezistenciou na klasické antidepresíva. Pre takéto prípady by preto mali byť vyvinuté špeciálne liečebné stratégie. Naša štúdia sa zameriava na skúmanie mechanizmu účinku molekuly L-17, s nedávno navrhnutými neuro- a kardioprotektívnymi a aj antidepresívnymi účinkami. Vyhodnotenie molekulových vlastností L-17 počítačovou simuláciou (in silico) predpokladá interakciu s cieľovými molekulami zapojenými do stavu depresie, ako sú serotonínové receptory a transportéry. Silná interakcia L-17 so serotonínovými transportérmi bola preukázaná aj elektrofyziologickým meraním excitability mozgových serotonergných neurónov in vivo pred a po podaní L-17. Pomocou neurochemických vyhodnotení in vitro sme zistili, že L-17 silne mení aktivitu v oblastiach mozgu sprostredkúvajúcich emočné správanie, v amygdale a hipokampe. Prezentovaná štúdia je významná z metodologického a aj koncepčného hľadiska. Z metodologického hľadiska sme preukázali, že kombinované hodnotenia in silico, in vitro a in vivo novonavrhnutých organických molekúl môžu byť silným nástrojom na ich skoré predklinické hodnotenie ako budúcich liekov pre centrálny nervový systém (CNS). Z koncepčného hľadiska naša štúdia navrhla možný mechanizmus vysvetľujúci predpokladané antidepresívne vlastnosti L-17. Pretože L-17 je tiež charakterizovaná údajnými neuro- a kardioprotektívnymi účinkami, mohla by byť táto látka prospešná pri liečbe depresie po mŕtvici alebo po infarkte myokardu.

SARAPULTSEV, Alexey P.** – VASSILIEV, Pavel M. – GRINCHII, Daniil – KISS, Alexander – MACH, Mojmír – OSACKÁ, Jana – BALLÓOVÁ, Alexandra – PALIOKHA, Ruslan – KOCHETKOV, Andrey – SIDOROVA, Larisa – SARAPULTSEV, Petr A. – CHUPAKHIN, Oleg N. – RANTSEV, Maxim – SPASOV, Alexander – DREMENCOV, Eliyahu**. Combined In Silico, Ex Vivo, and In Vivo Assessment of L-17, a Thiadiazine Derivative with Putative Neuro- and Cardioprotective and Antidepressant Effects. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 24, art. no. 13626. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 1422-0067.


Dĺžka intrónu ako významný faktor podmieňujúci zostrih vzájomne sa vylučujúcich exónov OGDH génu. Cesta k vývoju endotermie

Ivana Borovská, Jana Královičová

Vzájomne sa vylučujúce exóny (MXE) reprezentujú vzácny typ alternatívneho zostrihu (AZ) RNA, ktorý v ľudskom genóme predstavuje frakciu asi 855 párov. Tento typ AZ ponúka bunke na výber z dvoch alebo viacerých proteínových izoforiem, ktoré sú si veľmi podobné veľkosťou a funkciou, a tak umožňuje menšie modifikácie aktivity proteínu než iné typy AZ. Zároveň je tým zabezpečená aj kontinuita esenciálnych bunkových funkcií po duplikácii exónu. Jedným z mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri presadzovaní MXE v procese RNA zostrihu je stérická blokácia z dôvodu blízkosti 5´zostrihového miesta a bodu vetvenia. Tento typ regulácie sa týka len asi 9% exonických párov, ktoré sú najviac zastúpené v génoch kódujúcich proteíny zapojené do vápnikovej signalizácie. Cytosolický vápnik je kritickým iónom pri kontrakcii svalu a MXE zostrih sa častokrát vyskytuje v génoch súvisiacich s funkciou priečne pruhovaného svalstva. V našej práci sme sa zamerali na charakterizáciu evolučného procesu vedúceho k vzniku zostrihu MXE v géne pre 2-oxoglutarátdehydrogenázu (OGDH), ktorý umožnil vytvorenie kritického, regulačného bodu aktivity Krebsovho cyklu ako hnacej sily centrálnej metabolickej konverzie v evolúcii živočíchov. Sledovali sme organizáciu a štrukturálne požiadavky zostrihových miest intrónu deliaceho MXE exóny 4a a 4b, a to v kontexte kompetitívnych a kooperatívnych interakcií poly(U) RNA viažucich proteínov. Naše výsledky prinášajú nový pohľad na reguláciu zostrihu MXE, ktorý ovplyvňuje aktiváciu OGDH komplexu a prísun NADH a ATP ako odpovede na mitochondriálny vápnik.

KRÁLOVIČOVÁ, Jana*BOROVSKÁ, Ivana* – PENGELLY, Reuben – LEE, Eunice – ABAFFY, Pavel – ŠINDELKA, Radek – GRUTZNER, Frank – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Restriction of an intron size en route to endothermy. In Nucleic Acids Research, 2021, vol. 49, no. 5, p. 2460-2487. (2020: 16.971 – IF, Q1 – JCR, 9.008 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048.


Zinok v kombinácii s liečivými rastlinami v krmive môže ovplyvniť bachorovú fermentáciu, mikrobiotu a histopatológiu jahniat

Daniel Petrič, Dominika Mravčáková, Katarína Kucková, Svetlana Kišidayová, Klaudia Čobanová, Zora Váradyová

Štúdia predstavuje unikátne výsledky použitia nutraceutík, ktoré obsahujú organický zinok a vybranú zmes sušených liečivých rastlín, ako doplnkov výživy u oviec. Kombinácia organického zinku a liečivých rastlinných zmesí, môže pozitívne ovplyvniť zdravie oviec, bez nepriaznivého ovplyvnenia vlastností bachorovej a črevnej fermentácie. Tieto poznatky zdôrazňujú, že účinok sušených liečivých rastlín závisí od rozmanitosti, vzájomnej synergie a kombinácie rastlinných bioaktívnych látok. Podľa našich najlepších vedomostí je to prvá štúdia, ktorá určila vzájomné interakcie medzi suplementáciami organickým zinkom a zmesou sušených liečivých rastlín pomocou fytochemických, fyziologických, mikrobiologických a histopatologických meraní a analýz v bachore jahniat. Štúdia ukázala, že mikrobióm jahniat sa dokáže prispôsobiť dlhodobému (70 dní) dopĺňaniu kŕmnej dávky organickým zinkom, avšak, kombinácia zinku so zmesou štyroch sušených liečivých rastlín, (t.j. palina pravá, rumanček pravý, zemedym lekársky a slez lesný), ktoré majú silnú antioxidačnú aktivitu, môže negatívne ovplyvniť zdravie bachorového epitelu. Multidisciplinárny prístup v tejto štúdii poskytuje komplexnejší pohľad na využitie nutraceutík ako doplnkových látok vo výžive prežúvavcov.

PETRIČ, DanielMRAVČÁKOVÁ, DominikaKUCKOVÁ, KatarínaKIŠIDAYOVÁ, Svetlana – CIESLAK, Adam – SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata – HUANG, Haihao – KOLODZIEJSKI, Pawel – LUKOMSKA, Anna – SLUSARCZYK, Sylwester – ČOBANOVÁ, KlaudiaVÁRADYOVÁ, Zora**. Impact of Zinc and/or Herbal Mixture on Ruminal Fermentation, Microbiota, and Histopathology in Lambs. In Frontiers in Veterinary Science, 2021, vol. 8, art. no. 630971. (2020: 3.412 – IF, Q1 – JCR, 0.877 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2297-1769.


Sú nosnice s vysokou frekvenciou ozobávania peria impulzívnejšie pri rozhodovaní?

Katarína Pichová, Ľubor Košťál

Wageningen Institute of Animal Science fellowship,

Ozobávanie peria je vážny problém z pohľadu welfaru ako aj ekonomiky chovu nosníc. V spolupráci s Wageningen University & Research sme použili metódu skreslenia úsudku na charakterizovanie afektívnych stavov (emócií) u línií slektovaných na zvýšený a znížený výskyt ozobávania peria. Emócie ovplyvňujú rozhodovanie ako reagovať na nejednoznačné podnety (“optimizmus” vs “pesimizmus”). Predpokladali sme, že zvýšený výskyt ozobávania peria u línie s vysokou frekvenciou ozobávania bude viesť k negatívnym afektívnym stavom, čo sa odrazí v negatívnom (pesimistickom) skreslení úsudku. Naše výsledky však ukázali opak. Jedným z možných vysvetlení je, že nosnice z línie s vysokou frekvenciou ozobávania peria sú impulzívnejšie, čo ovplyvňuje ich rozhodovanie. Získané výsledky dopĺňajú behaviorálnu charakterizáciu línií a poukazujú na potrebu testovania jednotlivých fenotypov (ozobávajúce, ozobávané a neutrálne jedince) vrámci línií.

PICHOVÁ, Katarína**KOŠŤÁL, Ľubor – DE HAAN, Tara – VAN DER EIJK, Jerine A.J. – RODENBURG, T. Bas. High and low feather pecking selection lines of laying hens differ in response to a judgment bias test. In Applied Animal Behaviour Science, 2021, vol. 238, art. no. 105305. (2020: 2.448 – IF, Q1 – JCR, 0.726 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0168-1591.