Medzinárodné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

TREASURE - Materský perinatálny stres a nepriaznivé výsledky u potomstva: Optimalizácia vývoja dojčiat
Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development
Doba trvania: 9. 11. 2023 – 8. 11. 2027
Evidenčné číslo: CA22114
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Anotácia: Vysoká úroveň materského perinatálneho stresu je spojená s negatívnymi účinkami na potomstvo. Nepriaznivý vplyv, ktorý môže mať stres matky na zdravie dojčiat, je 1) z krátkodobého hľadiska (predčasnosť, nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa); 2) dlhodobé (neurozápaly, autizmus); 3) veľmi dlhodobé (transgeneračné účinky). Predchádzajúce štúdie uvádzajú, že stres matky môže mať transgeneračné dôsledky. Počas tehotenstva môže vysoká úroveň stresu matky preniknúť cez placentu a dostať sa až k plodu. Medzi mediátory zodpovedné za vplyv stresu matky na vyvíjajúci sa plod patria cytokíny, tryptofán, kortizol, katekolamíny, reaktívne formy kyslíka, oxidačný stres a mikroflóra. Tieto mediátory sa spolu s epigenetickými mechanizmami podieľajú na nepriaznivých dôsledkoch, ktoré môže mať vysoká úroveň materského stresu na potomstvo.S cieľom zlepšiť vývoj plodu a posilniť zdravie dojčiat počas celého ich života sa projekt TREASURE zameriava na konsolidáciu multidisciplinárnej a medzinárodnej siete vedcov, lekárov, študentov, zainteresovaných strán a mimovládnych organizácií.(MVO) a podniky dosiahnuť vplyv prostredníctvom troch hlavných cieľov: 1) objavovanie, preskúmavanie a šírenie vedeckých dôkazov o minimalizácii, znižovaní a prevencii vplyvu materského perinatálneho stresu na vývoj plodu a zlepšovaní psychologického, medicínskeho a nervového vývoja u potomkov počas ich života; 2) premostenie poznatkov, dôkazov a skúseností medzi vedeckými disciplínami a spájanie medzinárodných výskumných skupín s cieľom zvýšiť výmenu poznatkov medzi krajinami. 3) vytváranie medzinárodných koalícií na efektívne premietnutie vedeckých poznatkov do klinických usmernení a osvedčených postupov v celej Európe s cieľom zlepšiť zdravie detí a znížiť ekonomické náklady vyplývajúce z vysokej úrovne materského perinatálneho stresu.​
Partnerské krajiny: Holandsko, Izrael, Luxembursko, Nemecko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://e-services.cost.eu/action/CA22114
MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.
Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;
Doba trvania: 12. 10. 2023 – 11. 10. 2027
Evidenčné číslo: CA22109
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bačová Kristína, Mgr. Krištofová Radoslava, MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD, MVDr. Zábolyová Natália
Anotácia: Hlavnou myšlienkou projektu COST Action MedPlants4Vet je vytvoriť možnosti pre spoluprácu a stimuláciu vedeckých aktivít v oblastiach etno a fytofarmakológie, fytochémie, farmakognózie a klinických štúdií.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA22109/
SafeGameMeat - Zabezpečenie nezávadnosti mäsa poľovnej zveri v reťazci "z lesa po vidličku"
Safety in the Game Meat chain
Doba trvania: 29. 9. 2023 – 28. 9. 2027
Evidenčné číslo: Cost Action CA22166
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bino Eva, PhD., MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD, RNDr. Ščerbová Jana, PhD., MVDr. Zábolyová Natália
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je determinovať odlišnosti a podobnosti medzi Európskymi krajinami z hľadiska poľovníckej praxe, spracovania a zhodnotenia/posúdenia kvality a nezávadnossti mäsa z poľovnej zveri, zhodnotiť podobnosti a odlišnosti v legislatíve, v obchodovaní s mäsom z poľovnej zveri, obľúbenost a spôsob konzumácie mäsa z poľovnej zveri, cieľom je zhodnotiť všetky stupne tohto reťazca od poľovnej zveri až po konzumenta "tzv. z lesa po vidličku".
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko
EUPAHW - Európske partnerstvo pre zdravie a welfare zvierat
European Partnership on Animal Health and Welfare
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 101136346 — EUPAHW — HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Boris, PhD., Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia: Európske partnerstvo v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (označované skratkou EUPAHW) je zďaleka najambicióznejšou výskumnou a inovačnou iniciatívou, ktorú Európska komisia (EK) financovala s cieľom kontrolovať infekčné choroby zvierat a podporovať dobré životné podmienky zvierat. V rámci tohto inovatívneho partnerstva, ktoré sa začalo v tomto roku (2024), sa predpokladá, že sa počas siedmich rokov investuje 360 miliónov EUR na podporu výskumu a uľahčenie spolupráce medzi všetkými aktérmi. Rozsah pôsobnosti presahuje rámec aktérov v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat s cieľom posilniť spoluprácu medzi jednotlivými sektormi a prostredníctvom prístupu "jedno zdravie a jedny dobré životné podmienky" zabezpečiť spoločenský vplyv. Ciele EUP AH&W sú v súlade s európskou zelenou dohodou a s ňou spojenou stratégiou Farm to Fork pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém.
Partnerské krajiny: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://www.eupahw.eu/index.html
LipAI - Regulácia lipidov ako protizápalová terapia
Lipid Regulation for Anti-Inflammatory Therapy
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: SAS-NSTC-JRP-2023-04
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bábelová Lenka, PhD., Mgr. Ďurišová Ivana, Mgr. Zriniová Ingrid
Partnerské krajiny: Taiwan
LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat
Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
Doba trvania: 4. 11. 2022 – 3. 11. 2026
Evidenčné číslo: CA21124
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Pichová Katarína, PhD.
Anotácia: Hlavným zámerom a cieľom akcie je definovať a konceptualizovať pozitívne životné podmienky zvierat (welfare), identifikovať platné metodiky na hodnotenie pozitívnych životných podmienok zvierat, posúdiť chápanie a akceptovanie tejto koncepcie a navrhnúť potenciálne indikátory pozitíveho welfaru založené na zvieratách a na zdrojoch, pomocou ktorých by bolo možné ho monitorovať na farmách.
Partnerské krajiny: Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://liftanimalwelfare.eu/
TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti
Translational control in Cancer European Network
Doba trvania: 4. 10. 2022 – 3. 10. 2026
Evidenčné číslo: COST Action CA21154
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia , PhD.
GenE-Humdi - Liečba chorôb modifikáciou genómu
Genome Editing to Treat Humans Diseases
Doba trvania: 15. 9. 2022 – 14. 9. 2026
Evidenčné číslo: COST Action CA21113
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Spoluriešitelia zo SAV: prof. PharmDr. Ježová Daniela, DrSc.
ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia
European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness
Doba trvania: 27. 10. 2021 – 26. 10. 2025
Evidenčné číslo: COST Action CA20119
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Jankovičová Jana, PhD.
Partnerské krajiny: Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA20119/
BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Doba trvania: 21. 10. 2021 – 20. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA20103
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: MVDr. Bino Eva, PharmDr. Focková Valentína, PhD., MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD., MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD, RNDr. Ščerbová Jana, PhD., Ing. Tokarčíková Katarína, PhD.
Anotácia: Biokontrola v chovoch je veľmi dôležitá, aby sa zabránilo alebo predchádzalo šíreniu patogénov a následne, aby sa ochránilo zdravie hospodárskych zvierat. Zdravšie zvieratá zabezpečené dobrým welfare a stabilitou v živočíšnej produkcii znamená menej používania antibiotík. Napriek mnohým výhodám, je biosekurita limitovaná niektorými faktormi, ako napr. nepostačujúce vedomosti ako vylepšiť biokontrolu, rôznorodosť metód pre zhodnocovanie a meranie biontroly a ich nákladnosť, nízke % informovaných pracovníkov v danej oblasti. Preto cieľom projektu bude zmapovať ako v súčasnosti biokontrola prebieha a pokúsi sa o implementovanie efektívnejších postupov. Taktiež sa budú porovnávať existujúce metódy na meranie biosekurity v rôznych krajinách. Odporučia sa adekvátne merania pre biosekuritu a postupy v živočíšnej produkcii.
Partnerské krajiny: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Doba trvania: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2025
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína, PhD.
Anotácia: Štúdium fyziologicky aktívnych proteínov a peptidov včelích produktov, predovšetkým včelej materskej kašičky a medu, s cieľom aplikácie výsledkov výskumu v humannej medicíne a výžive
Partnerské krajiny: Japonsko
Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: Open-Mob-2022-01
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bačová Kristína, Mgr. Krištofová Radoslava, RNDr. Takácsová Margaréta, PhD., Ing. Tokarčíková Katarína, PhD.
Anotácia: Aplikácia vhodnej koncentrácie rastlinných aditív je podmienená pochopením biotransformačných procesov, procesov absorpcie, distribúcie a depozície ich komponentov v organizme zvierat. Metabolické procesy tymolu, hlavnej fenolickej zložky Thymus vulgaris budeme sledovať u králikov, ktoré predstavujú vhodný model pre sledovanie biovyužiteľnosti živín vďaka jeho špecifickým tráviacim procesom. Z dôvodu zabezpečiť jeho uvoľňovanie z prijatého krmiva v čo najvyššej koncentrácii v mieste jeho najintenzívnejšej absorpcie, budeme tymol aplikovať vo forme gastrorezistentných peliet.
Partnerské krajiny: Rakúsko
Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.
How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: CNR-SAS-2022-02
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bačová Kristína, Mgr. Krištofová Radoslava, MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD, MVDr. Zábolyová Natália
Anotácia: Neustále sa rozvíjajúca antibiotická rezistencia predstavuje v súčasnosti celosvetový problém, ktorý predstavuje veľkú výzvu pre vedcov s cieľom nájsť vhodné riešenia. Jednou z možností sú rastlinné aditíva, pričom tymol vyskytujúci sa v mnohých rastlinách predstavuje sľubnú alternatívu. Na dosiahnutie jeho pozitívneho účinku sú ale potrebné mnohé ďalšie štúdie zamerané na jeho metabolické procesy v živošíčnom organizme.
Partnerské krajiny: Taliansko
EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Doba trvania: 13. 10. 2020 – 12. 10. 2024
Evidenčné číslo: COST Action CA19105
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Izrael, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19105/#tabs|Name:overview