História

Centrum biovied vzniká k 1.1.2017 spojením Ústavu biochémie a genetiky živočíchov a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Tento zámer vznikov v priebehu r. 2015 a vr. 2016 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi riaditeľmi ÚBGŽ SAV a ÚMFG SAV Ľuborom Košťálom a Zdenou Sulovou. Z technických príčin došlo k premenovaniu ÚMFG SAV na CBv SAV k 1.10.2016, pričom od 1.1.2017 bude tento ústav opäť existovať pod pôvodným menom ako organizačná zložka CBv SAV. Dňa 2.11.2016 bol oboma akademickými obcami na spoločnom zasadnutí schválený Štatút CBv SAV, ktorý definuje základné pravidlá, ktorými sa bude pri svojej činnosti CBv SAV riadiť.