Komisie pracoviska

Etická komisia CBv SAV

Predseda: Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (ÚEE BMC SAV) – ext.
Podpredseda doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. (PriF UK) – ext.
Členovia: Ing. Lucia Hoppanová, PhD. (ÚMFG CBv SAV) -int.
Gizela Gajdošíková (ÚMFG CBv SAV) – int.
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. (Ústav zoológie SAV) – ext.
Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ CBv SAV) – int.
RNDr. Jana Antalíková, PhD. (ÚBGŽ CBv SAV) – int.

Atestačná komisia CBv SAV

Predseda: RNDr. Klaudia Čobanová, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mgr. Martin Valachovič, PhD.
RNDr. Peter Griač, CSc.
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
RNDr. Jana Antalíková, PhD. – za OZ
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. – ext.
RNDr. Imrich Barák, DrSc. – ext.

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat pri CBv SAV

Predseda: RNDr. Boris Bilčík, PhD.
Členovia: RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
MMedSc Eliyahu Dremencov, PhD.
Mgr. Katarína Pichová, PhD.

Výbor pre biologickú bezpečnosť pri CBv SAV

Predseda: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (CBv SAV)
Členovia: RNDr. Peter Griač, CSc. (CBv SAV)
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD. (BMC SAV)
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. (FCHPT STU)
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD. (BMC SAV)