Komisie pracoviska

Medzinárodný poradný výbor Centra biovied SAV, v. v. i.

Prof. Matthias Sipiczki – University of Debrecen, Hungary
Prof. Adam Cieslak – Poznan University of Life Sciences, Poland
Prof. Ulrike Stein – Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine (MDC), Germany
Dr. Peter Jedlička – Goethe University Frankfurt, Germany
Prof. Jan Vondracek – Institute of Biophysics of CAS, Czech Republic

Etická komisia Centra biovied SAV, v. v. i.

Predseda: Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (ÚEE BMC SAV) – ext.
Podpredseda doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. (PriF UK) – ext.
Členovia: Ing. Lucia Hoppanová, PhD. (ÚMFG CBv SAV) -int.
Gizela Gajdošíková (ÚMFG CBv SAV) – int.
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. (Ústav zoológie SAV) – ext.
Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ CBv SAV) – int.
RNDr. Jana Antalíková, PhD. (ÚBGŽ CBv SAV) – int.

Etická komisia Centra biovied SAV, v. v. i. v Košiciach

Predseda: MVDr. Ivo Vanický, CSc. (NbÚ BMC SAV v.v.i.) – ext.
Členovia: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD. (NbÚ BMC SAV v.v.i.) – ext.
RNDr. Enikö Račeková, CSc. (NbÚ BMC SAV v.v.i.) – ext.
MVDr. Vladimír Baran, CSc. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
RNDr. Štefan Čikoš, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
MVDr. Dušan Fabian, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
MVDr. Zuzana Šefčíková, CSc. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
MVDr. Iveta Plachá, PhD. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
MVDr. Viola Štrompfová, DrSc. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.
MVDr. Zora Váradyová, PhD. (ÚFHZ CBv SAV v.v.i.) – int.

Atestačná komisia Centra biovied SAV, v. v. i.

Predseda: RNDr. Klaudia Čobanová, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mgr. Martin Valachovič, PhD.
RNDr. Peter Griač, CSc.
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
RNDr. Jana Antalíková, PhD. – za OZ
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. – ext.
RNDr. Imrich Barák, DrSc. – ext.

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat pri Centre biovied SAV, v. v. i.

Predseda: RNDr. Boris Bilčík, PhD.
Členovia: RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
MMedSc Eliyahu Dremencov, PhD.
Mgr. Katarína Pichová, PhD.

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat CBv SAV v Košiciach

Predseda: MVDr. Zuzana Šefčíková, CSc.
Členovia: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
MVDr. Zora Váradyová, PhD.
MVDr. Miroslav Ravasz – veterinárny lekár

Výbor pre biologickú bezpečnosť pri Centre biovied SAV, v. v. i.

Predseda: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (CBv SAV)
Členovia: RNDr. Peter Griač, CSc. (CBv SAV)
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD. (BMC SAV)
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. (FCHPT STU)
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD. (BMC SAV)