Ústavy

Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Predmetom činnosti ÚBGŽ SAV je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na bunkovú biológiu membrán a ich úlohu v transformácii energie, na úlohu membránových antigénov v imunologických a reprodukčných procesoch, na neurobiologické a fyziologické mechanizmy kontroly správania živočíchov v normálnych a extrémnych podmienkach, ako aj na aplikáciu poznatkov o membránových procesoch v nanotechnológiách, biotechnológiách, poľnohospodárskych a medicínskych odboroch. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti ústav publikuje vo významných zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom a zabezpečuje ich popularizáciu prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače a iných informačných prostriedkov.
Ústav udržuje v oblastiach svojej činnosti dlhoročné aktívne pracovné kontakty s viacerými poprednými zahraničnými pracoviskami (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, ČR, Veľká Británia, Švédsko, USA, Japonsko).
ÚBGŽ SAV sa podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní 1. a 2. stupňa v spolupráci so 4 fakultami bratislavských univerzít (Prírodovedecká fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU). Pracovníci ústavu sa v rámci tejto spolupráce podieľajú na prednáškach, seminároch a laboratórnych cvičeniach, ako aj na vedení bakalárskych a diplomových prác. Ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia pre doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch – 4.1.22 Biochémia a 4.2.10 Fyziológia živočíchov. Toto štúdium vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.

ubgz.sav.sk

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

Ústav bol založený v roku 1964 ako Oddelenie fyziológie hospodárskych zvierat na Ústave experimentálnej biológie a stal sa samostatným ústavom SAV v roku 1969.
Za svoju dlhoročnú históriu sa vyprofiloval na jediné pracovisko Slovenskej akadémie vied základného výskumu na Slovensku, ktoré sa zaoberá fyziológiou hospodárskych zvierat.
Výskum je zameraný hlavne na komplexný výskum fyziológie tráviaceho traktu z interdisciplinárneho pohľadu na rôznych úrovniach, od molekulárnej cez bunkovú až ku systémovej, s dôrazom na molekulárnu diagnostiku komenzálnej mikroflóry vo vzťahu ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí a fyziologické regulácie makroorganizmu.
Súčasná vedecká aktivita je zameraná hlavne na základný a aplikovaný výskum aditív na báze enterokokov s bakteriocinogénnym a probiotickým účinkom a štúdium bakteriocín-produkujúcich a probiotických kultúr v tráviacom trakte a ich vplyv na zdravie zvierat a ľudí.
Sleduje sa dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámové antibiotiká a fluorochinolóny u animálnych enterobaktérií. U probiotických a komenzálnych laktobacilov sa skúma prítomnosť získanej a prirodzenej rezistencie na antibiotiká.
Moduluje sa ovplyvňovanie produkcie konjugovanej linolovej kyseliny u prežúvavcov s priamym výstupom pre ľudí. Testuje sa morfologický a funkčný stav tenkého čreva vo vzťahu k príjmu potravy u mláďat a v dospelosti s dôrazom na prekrmovania. Sleduje sa vzťah črevnej mikroflóry k obezite.
Vyvíja sa molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok, enzybiotík, degradujúcich bunkovú stenu baktérií. Študuje sa ochranná úloha selénu u kurčiat kŕmených krmivom s obsahom mykotoxínov a účinok rastlinných silíc na funkcie tenkého čreva a celkového antioxidačného statusu organizmu.
V rámci vývinovej fyziológie je študovaná génová expresia a fyziologická aktivita vybraných bunkových receptorov počas preimplantačného embryonálneho vývinu, apoptóza ako mechanizmus adaptácie preimplantačného embrya na nepriaznivé vplyvy prostredia a špecifiká apoptotózy v preimplantačnom embryu.
Ústav sa podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia v odboroch: veterinárna morfológia a fyziológia, biochémia, mikrobiológia, fyziológia živočíchov.
Pracoviská Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV sú lokalizované na dvoch miestach: Šoltésovej 4-6, 04001 Košice a Areál pri Hornáde , pri Hati 10, kde sú okrem laboratórií umiestnené aj experimentálne zverince. Od 1.1.2018 je ÚFHZ SAV organizačnou jednotkou Centra Biovied SAV so sídlom v Bratislave.

ufhz.sav.sk

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV sa zameriava na štúdium molekulárnych princípov, na ktorých sú založené fyziologické a patofyziologické javy pri regulácii srdcovej kontrakcie, pri šírení nervového vzruchu a pri reakcii neoplastických buniek na chemoterapiu. Spoločným menovateľom sú procesy riadené transportom iónov a látok cez bunkové membrány.
Cieľom nášho výskumu je porozumieť regulácii transportných systémov buniek na úrovni molekúl a vo vzťahu k architektúre a energetike bunky. Snažíme sa objasniť ich funkciu v zdravom organizme, ako aj pri neurodegeneratívnych a duševných poruchách, pri srdcových ochoreniach a pri viacliekovej rezistencii neoplastických buniek.
Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v troch vedných odboroch – 4.2.10-fyziológia živočíchov, 4.1.22-biochémia a 4.1.12-biofyzika. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce.
Pracovníci ústavu rozvíjajú širokú spoluprácu s vedeckovýskumnými pracoviskami doma a v zahraničí. V rámci grantových schém vstupujú do domácich, alebo medzinárodných výskumných konzorcií. Príkladom týchto aktivít v minulosti sú medzinárodné projekty EUGeneHeart, CONTICA a CavNET a účasť v Centre excelentnosti Biomembrány v rámci programu VVCE Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.

umfg.sav.sk