Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV sa zameriava na štúdium molekulárnych princípov, na ktorých sú založené fyziologické a patofyziologické javy pri regulácii srdcovej kontrakcie, pri šírení nervového vzruchu a pri reakcii neoplastických buniek na chemoterapiu. Spoločným menovateľom sú procesy riadené transportom iónov a látok cez bunkové membrány.
Cieľom nášho výskumu je porozumieť regulácii transportných systémov buniek na úrovni molekúl a vo vzťahu k architektúre a energetike bunky. Snažíme sa objasniť ich funkciu v zdravom organizme, ako aj pri neurodegeneratívnych a duševných poruchách, pri srdcových ochoreniach a pri viacliekovej rezistencii neoplastických buniek.
Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v troch vedných odboroch – 4.2.10-fyziológia živočíchov, 4.1.22-biochémia a 4.1.12-biofyzika. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce.
Pracovníci ústavu rozvíjajú širokú spoluprácu s vedeckovýskumnými pracoviskami doma a v zahraničí. V rámci grantových schém vstupujú do domácich, alebo medzinárodných výskumných konzorcií. Príkladom týchto aktivít v minulosti sú medzinárodné projekty EUGeneHeart, CONTICA a CavNET a účasť v Centre excelentnosti Biomembrány v rámci programu VVCE Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.

http://umfg.sav.sk/