Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024, pracoviská v Bratislave

Centrum biovied SAV vypisuje na akademický rok 2023/2024 viaceré miesta pre doktorandov denného štúdia. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

Študijný odbor Fyzika (program Biofyzika), FMFI UK

 

Študijný odbor Biológia (program Fyziológia živočíchov), PriF UK

 • Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov / Identification of molecules important for fertilization-related processes in mammals, školiteľka Ing. Jana Jankovičová, PhD.
 • Vplyv neurozápalu na neurogenézu a správanie / The effect of neuroinflammation on neurogenesis and behavior, školiteľka: Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.

 

Študijný odbor Biológia (program Genetika), Prif UK

 • Lipidový metabolizmus a jeho úloha v bioenergetike mitochondrií / Lipid metabolism and its role in mitochondrial bioenergetics, školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.
 • Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách / Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast, školiteľka Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD.
 • Ochranná funkcia lipidových partikúl pred sterolovou lipotoxicitou, školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.
 • Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva / Squalene production in non-conventional yeasts by metaboli engineering methods, školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.
 • Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky / Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell, školiteľ RNDr. Peter Griač, DrSc.

 

Študijný odbor Chémia (program Biochémia), FCHPT STU

 • Funkčná charakterizácia neurónov v oblastiach mozgu dôležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu / Functional characterization of neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autism-related model, školiteľka Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
 • Interakcie medzi neurotrofickými faktormi matky a embrya: implikácia pre neuronálny vývoj / Interactions between maternal and embryonal neurotrophic factors: implication for neurodevelopment, školiteľ MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.
 • Rovnováha medzi stopovými amínmi a „klasickými” monoamínmi – význam pre ochorenia centrálneho nervového systému (CNS) / Balance between trace amines and “classical” monoamines-significance for the central nervous system (CNS) disorders, školiteľ MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.
 • Úloha SINE retrotranspozónov v posttranskripčnej regulácii génovej expresie / Role of SINE Retrotransposons in Posttrascriptional Regulation of Gene Expression, školiteľka Mgr. Jana Královičová, PhD.

 

Študijný odbor Chémia (program Biochémia), Prif UK

 • Lipidový metabolizmus a jeho úloha v bioenergetike mitochondrií / Lipid metabolism and its role in mitochondrial bioenergetics, školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.
 • Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach u kvasinky Saccharomyces cerevisiae / Sterol metabolism in yeast Saccharomyces cerevisiae under stress conditions, školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.
 • Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách / Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast, školiteľka Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD.
 • Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva / Squalene production in non-conventional yeasts by metaboli engineering methods, školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.
 • Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky / Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell, školiteľ RNDr. Peter Griač, DrSc.