Témy dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023, pracoviská v Košiciach

Centrum biovied SAV vypisuje na akademický rok 2022/2023 viaceré miesta pre doktorandov denného štúdia. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

Odbor Biológia (program Fyziológia živočíchov), PF UPJŠ

Molekulárne mechanizmy komunikácie skorých embryonálnych buniek s prostredím / Molecular mechanisms of early embryonic cell communication with the environment

(školiteľ RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.)

 

Odbor Veterinárne lekárstvo (program Veterinárna morfológia a fyziológia), UVLF

Využitie alternatívnych zdrojov zinku vo výžive a ich vplyv na vybrané fyziologické procesy zvierat / The use of alternative zinc sources in nutrition and their effect on selected physiological processes of animals

(školiteľ RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.)

Bakteriocíny a ich využitie na redukciu multirezistentnej mikrobioty v chove zvierat / Bacteriocins and their use to reduce multiresistant microbiota in farming animals

(školiteľ MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD.)

Vplyv fytoaditív a ich hlavných zložiek na procesy trávenia a zdravie zvierat / Effect of phytoadditives and their main compounds on processes of digestion and animal health

(školiteľ MVDr. IvetaPlachá, PhD.)

Fytogénne aditíva  ako modulátor bachorového mikrobiómu, fermentácie a metanogenézy u prežúvavcov s endoparazitózou / Phytogenic additives as a modulator of rumen microbiome, fermentation and methanogenesis in ruminants with endoparasitosis

(školiteľ MVDr. Zora Váradyová, PhD.)

Reprodukčné parametre a embryonálny vývin u jalovíc kŕmených diétou obohatenou špecifickými zdrojmi mastných kyselín, externá forma / Reproductive performance and embryonic development in dairy heifers fed the diet supplemented with specific sources fatty acids

(školiteľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.)