Témy dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023, pracoviská v Bratislave

Centrum biovied SAV vypisuje na akademický rok 2022/2023 viaceré miesta pre doktorandov denného štúdia. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

Odbor Fyzika (program Biofyzika), FMFI UK
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora / The role of protein-protein interactions in the regulation of the cardiac ryanodine receptor

(školiteľka Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.)

Odbor Biológia (program Fyziológia živočíchov), PriF UK

Vplyv dopamínu a neurogenézy na správanie sledovaný pomocou optogenetickej manipulácie / The effect of dopamine and neurogenesis on behavior studied using optogenetic manipulation

(školiteľka Mgr. Ľubica Niederová, PhD.)

Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov / Identification of molecules important for fertilization-related processes in mammals                                              
(školiteľka Ing. Jana Jankovičová, PhD.)

Odbor Biológia (program Genetika), Prif UK

Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva / Squalene production in non-conventional yeasts by metabolic engineering methods

(školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.)

Lipidové partikuly ako ochranné organely v eukaryotických bunkách / Lipid droplets, protective organelles in eukaryotic cells

(školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.)

Odbor Chémia (program Biochémia), Prif UK

Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách / Characterization of the new molecular mechanisms underlying the repression of gene expression in yeast

(školiteľka Mgr. Silvia Bágeľová-Poláková, PhD.)

Úloha fosfatidylglycerolu v regulácii funkcií mitochondrií / The role of phosphatidylglycerol in the regulation of mitochondrial function

(školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.)

Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky / Role of lipid transfer proteins in the physiology of a eukaryotic cell

(školiteľ RNDr. Peter Griač, CSc.)

Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach / Sterol metabolism under stress conditions

(školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.)